Värmehärdning

Genom att tillföra värme under härdningsprocessen kommer härdningstiden minska avsevärt för det installerade fodret eller grenröret. För att få tillräckligt med effekt i uppvärmningen krävs att varmvatten eller ånga används.

För var tionde grad som temperaturen kan höjas så halveras härdtiden. Exempel: En infodring i en stamledning under en bottenplatta tar ca 12 timmar att härda vid +10°C. Om temperaturen höjs till +20°C blir härdtiden 6 timmar, och så vidare.

Stående stamledningar och kortare liggande stamledningar samt grenrör lämpar sig bäst för värmehärdning med ånga.

Liggande stamledningar kan med fördel tillföras värme genom att låta varmt vatten strömma igenom fodret efter att det har installerats.